Özel ve Paralel Oturumlar

 

1. OTURUM 10:30-12:00   (13.09.2017)

2. OTURUM 13:00-14:30   (13.09.2017) 

3. OTURUM 15:00-16:30   (13.09.2017)

SALON 1

Oturum Bşk:Prof Dr. Saime Yüceer

Oturum Bşk:Yrd. Doç. Dr. Alper Mumyakmaz

Oturum Bşk:Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Korkmaz

20. Yüzyılda Göç Teorileri ve Türkiye'nin Uluslararası Göç Politikaları

Sosyal Bilimlerde Eleştirel Düşünce Üzerine Kritik Bir Örnek; Şerif Mardin’in Nakşibendilik Tasavvuru

Defining The Occidentalism

 

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kosova Türklerine Yönelik Politikaları

Cemil Meriç’te İdeoloji Ve Türk Düşüncesinde Yarattığı İllüzyon.

Zenofobi Ve Öteki’nin Dikeni

Middle Power Theory Literature: The Case Of South Korea

Hartshorne, Doğal Egoizm Ve Kişisel Özdeşlik

Etno Sembolcü Yaklaşımla Eurovision Şarkı Yarışmasına Bir Bakış

Amerikan Barış Kıtalarının Türkiye’ye Kabul Edilmesi Ve Meclisteki Yankıları

Yusuf Has Hacip'e Göre İnsan ve Toplum İlişkileri

To Be A Muslim İn Russia: The ‘New’ Experience Of The Crimean Tatars

Protectıng Human Rıghts In Kosovo And Expected Role From Turkey: Rıght To Informatıon, Medıa And Health Perspectıve

Gülbaba’nın Balkan Bektâşîliğindeki Yeri Ve Feyznâme Adlı Eserinde Bektâşîlik-Hurûfîlik İzleri

İmparatorluk Geçmişi Olan Avusturya Ve Macaristan’da Sağ Siyasi Partilerin İncelenmesi Ve Ötekileştirilen Müslümanlar

 

SALON 2

Oturum Bşk:Doç. Dr. Zeliha Seçkin

Oturum Bşk:Prof. Dr. Gonca B. Durgun

Oturum Bşk:Prof. Dr. Mehmet Marangoz

Örgütlerde Ayrımcılığa Dayalı Anlayıştan Farklılıkların Yönetimi Anlayışına Geçiş

Darbeler, Muhtıralar Ve Bildiriler

An Evaluatıon Of Students’ Perceptıons About The Qualıty Of Publıc Transportatıon Servıce

Kurumsal Yönetişim Ve Bir Uygulama

Siyaset Felsefesi Bağlamında İktidar Ve Meşruiyet

Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Değerlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

“Azerbaycan`Da Faaliyet Gösteren İşletmelerde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı: Sorunları Ve Çözüm Önerileri” (Bankalar Örneğinde)

Muhalefet Kelimesinin Etimolojisi İle Türk Siyasal Kültürü Üzerine Bir İnceleme

 

Ürün Algılanan Değeri Açısından Optisyenlik Müesseselerindeki Müşteri Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

Havayolu Yolcu Pazarının Fiyat Ve Zaman Duyarlılığı Temelinde Bölümlendirilmesi

Marksist Devlet Kuramı Üzerine Bir İnceleme

Pazarlamada Karşılaşılan Etik Sorunlar (Kırgızistan Örneğinde)

An Assessment Of The Impact Of Ylsy Natıonal Scholarshıp Program On Traınıng Hıghly Qualıfed Academıc Staff

Siyaset Biliminin Bağımsız Kırgızistan’da Oluşumu (Gelişmesi)

 

Kariyer Tercihlerini Etkileyen Faktörler: İibf Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

SALON 3

Oturum Bşk:Yrd. Doç. Dr. S. Kürşad Koca

Oturum Bşk:Yrd. Doç Dr. Sefa Usta

Oturum Bşk:Prof. Dr. Abdulreşit Celil Karluk

Makedonya Çalıklı Köyünde Geçiş Dönemlerinde Yapılan Uygulamalar

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Ekseninde Kimyasallar Ve Atık Yönetimi 

Ricardian Klasik Dış Ticaret Teorisi

Azade Seyhan’ın Ulusun Dışından Yazmak Kitabının Teorilerine Göre Ervehe Romanının İncelenmesi

Tarım Alanlarının Kullanımı Üzerine Bir İnceleme Orta İlçesi Örneği

Entropi Ve Maut Yöntemiyle Mena Ülkelerinin Petrol Ve Petrol Ürünleri Açısından Performanslarının Değerlendirilmesi

Çöpür Sözcüğü Üzerine

Ortaçağ'da Avrupa Kentleri Ve Komünlerin Ortaya Çıkışı

Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi Ve Yumuşak Gücü

Eski Anadolu Türkçesi Dönemi Ait Bir Letaifname Örneği: Mecma'ül-Letaif

Türkiye'de Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Çalışmaları: 1923-1990

İslami Bankacılık Ve Ekonomiye Etkileri

Veysi Üskübi’nin Divan Şiirindeki Yeri Ve Önemi

Kamu Yönetiminde İnsan Sorunsalı Ve İslami Çözüm Önerileri

İslami Bankacılıkta Risk Faktörü

Liselerde Türk Edebiyatı Öğretimine Farklı Yaklaşımlar

 

 

 

 

4. OTURUM 17:00-18:30   (13.09.2017)

5. OTURUM 09:00-10:30   (14.09.2017)

6. OTURUM 11:00-12:30   (14.09.2017)

SALON 1

Oturum Bşk: Prof. Dr. Taha N. Karaca

Oturum Bşk:Prof. Dr. Nurhan Papatya

Oturum Bşk:Doç. Dr. M.Fatih Bilal Alodalı

Manastırlı Bir Komitacı: Recep Zühtü Soyak Ve Faaliyetleri

Dönüşümsel Liderlik, Yönetim Yeniliği Ve Örgütsel Performans İlişkisi: Antalya İli 4 Ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Çin Devletinde Yaşayan Kırgızlar Ve Kırgız Kadınının Toplumdaki Rolü

Komitacılık, Balkan Komitacılığı Ve Türk Devlet Geleneğine Sirayeti

Internet Kullanıcısı Tüketicilerin Yaşam Tarzlarının Belirlenmesine Yönelik Uygulama

İş Ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Bağlamında İstihdam Politikaları

Ermeni İddialarının Dayandığı Bir Kaynak: Amerikalı Gözlemci George Hepworth Ve Ermeni Sorunu İle İlgili Değerlendirmeleri

Konaklama İşletmelerinde İşten Ayrılma: Türkiye'de Son On Yılda Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme

İslam Öncesi Türk Devletlerinde Ve Kutadgu Bilig’de Kadın Algısının Karşılaştırılması

İttihad-I Anasır Düşüncesinin 1908 Meclis-İ Mebusan Yönetimine Yansıması

İhtiyaçların Karşılanmasında Özürlü Tüketici Olmak: Perakende Sektöründe Uygulama

Genç Yetişkinlerin Evliliğe İlişkin Tutumları İle Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bükreş Sefiri Hamdullah Subhi Bey'in Romanya'daki Türk Azınlığın Sorunlarının Çözümüne Yönelik Çalışmaları

Yönetici Desteği Çalışanları Örgüte Bağlar Mı?: Kamu Sektöründe Bir Uygulama

 

SALON 2

Oturum Bşk:Prof. Dr. Şenol Durgun

Oturum Bşk:Doç. Dr. Erdal Aksoy

Oturum Bşk:Doç. Dr. Süheyla Suzan G. Alıca

Orta Asya Devletlerinin Fergana Vadisi Temelindeki Sınır Sorunları Ve Sorun Teşkil Eden Unsurlar: Kırgızistan, Özbekistan Ve Tacikistan

Sosyal Gerçekliğin Farklılığı Ve Temellendirme Problemi

Osmanlı Devletinin Balkanlarda Uyguladığı Hukuk Sistemi

The European Unıon And Turkey In The Globalızıng New World Order

Türkiye’de 2000 Yılına Yönelik Olarak Yapılan Kent Nüfus Tahminleri Araştırmaları Üzerine

Biyoçeşitliliğin Korunması Ve Biyokaçakçılık

Ak Parti-Mhp Birlikteliğini Merkez Sağın Tarihi Üzerinden Okumak

The Cultural Hegemony İn Turkey

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İdari Uyuşmazlıklarda İdari İşlemin Sebep Ve Maksat Unsurlarının Değerlendirilmesi

İslamcı Hareketteki Siyasal Söyleminin Değişimi

Almanya’daki Üçüncü Kuşak Türk Öğrencilerinin Kültür Ve Dil Odaklı Sorunları

Türk Hukukunda Kadının Mağduru Olduğu Bir Suç Sonucu Gebe Kalması

Ekonomik, Sosyal Ve Politik Küreselleşmenin Küresel Güç Olmada Etkileri

Kritik Altyapıların Siber Güvenliğinin Çevre Açısından Önemi

 

SALON 3

Oturum Bşk:Doç. Dr. Şafak Öztürk Aynal

Oturum Bşk:Doç. Dr. B. Cercis Tanrıtanır

Oturum Bşk:Yrd. Doç. Dr. Hatice Mumyakmaz

Coğrafya 4. Sınıf Öğrencilerinin “Kuraklık” Kavramıyla İlgili Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi

Socıal Habıts And Patrıarchy In Palace Of Desıre By Naguıb Mahfouz

Türkçe Ezan Ve Türkçe İbadet Üzerine Yapılmış Çalışmalara Metodolojik Yaklaşım

Öğretmenlik Formasyon Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik mesleğine İlişkin Tutumları

Therésé Raquin Ve Aşk-I Memnu Romanlarına Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım

Şükreden Düşünme Ve Felsefe

İngilizce Ders Kitaplarında Toplumsal Kurum Olarak Eğitim: Sosyal Ve Psikolojik Bir Değerlendirme

Avusturya’da 1912 İslam Yasası Ve 2015 İslam Yasası, Dolayısıyla Bu Yasaların Positif Ve Negatif Etkileri Bu Bağlamda Avusturya İslam Birliği (Iggiö)

Katolik Hristiyanlarin Ve Islamiyetin Okul Öncesi Din Egitimine Bakisi

Trt Yerli Çocuk Programlarında Çocukluğun İnşası

Avusturyadaki STK'ların Oluşumları ve Sagladiklari Aktiviteler

Kırgız Toplumunda Dinî Cemaatler Sorunu -Tebliğ (Davet) Cemaâti Özelinde

 

Önlisans Öğrencilerinin Yakın İlişkilerinde Akılcı Olmayan Düşünceleri İle Başa Çıkma Mekanizmaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Sivil Toplum Kuruluşlarının Günümüz Demokrasisinde Önemi : Azerbaycan Örneğinde

 

Modern Forms Of Islam İn The Caucasus

 

Ortaöğretimde Psikoloji: Kitap İçerik Çözümlemesi

 

 

 

 

7. OTURUM 19:30   (15.09.2017)

FOTOĞRAF SERGİSİ

Oturum Bşk: Gonca B. Durgun

Hazırlayan ve Sunan: Prof. Dr. Kenan OLGUN

Kapanış ve Kongre Değerlendirme Oturumu

3. gün akşam yemeğine müteakip, otelimizin toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.

"Tarafların Gözüyle Balkan Savaşı"

Balkan savaşlarının 104. yıldönümünde savaşa taraf olan ülkelerin arşivlerinden derlenmiş, tarafların savaşa ait bakışlarını yansıtan fotoğraf sergisi kongre süresi boyunca Priştina Üniversitesi Girişinde yer alan ana lobi de ziyarete açık olacaktır.