Duyurular
31 Temmuz 2017 11:05

 

1

“Azerbaycan`Da Faaliyet Gösteren İşletmelerde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı: Sorunları Ve Çözüm Önerileri” (Bankalar Örneğinde)

2

20. Yüzyılda Göç Teorileri ve Türkiye'nin Uluslararası Göç Politikaları

3

Ak Parti-Mhp Birlikteliğini Merkez Sağın Tarihi Üzerinden Okumak

4

Almanya’daki Üçüncü Kuşak Türk Öğrencilerinin Kültür Ve Dil Odaklı Sorunları

5

Amerikan Barış Kıtalarının Türkiye’ye Kabul Edilmesi Ve Meclisteki Yankıları

6

An Assessment Of The Impact Of Ylsy Natıonal Scholarshıp Program On Traınıng Hıghly Qualıfed Academıc Staff

7

An Evaluatıon Of Students’ Perceptıons About The Qualıty Of Publıc Transportatıon Servıce

8

Avusturya’da 1912 İslam Yasası Ve 2015 İslam Yasası, Dolayısıyla Bu Yasaların Positif Ve Negatif Etkileri Bu Bağlamda Avusturya İslam Birliği (Iggiö)

9

Avusturyadaki STK'ların Oluşumları ve Sagladiklari Aktiviteler

10

Azade Seyhan’ın Ulusun Dışından Yazmak Kitabının Teorilerine Göre Ervehe Romanının İncelenmesi

11

Biyoçeşitliliğin Korunması Ve Biyokaçakçılık

12

Bükreş Sefiri Hamdullah Subhi Bey'in Romanya'daki Türk Azınlığın Sorunlarının Çözümüne Yönelik Çalışmaları

13

Cemil Meriç’te İdeoloji Ve Türk Düşüncesinde Yarattığı İllüzyon.

14

Coğrafya 4. Sınıf Öğrencilerinin “Kuraklık” Kavramıyla İlgili Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi

15

Çin Devletinde Yaşayan Kırgızlar Ve Kırgız Kadınının Toplumdakı Rolü

16

Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi Ve Yumuşak Gücü

17

Çöpür Sözcüğü Üzerine

18

Darbeler, Muhtıralar Ve Bildiriler

19

Defining The Occidentalism

20

Dönüşümsel Liderlik, Yönetim Yeniliği Ve Örgütsel Performans İlişkisi: Antalya İli 4 Ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

21

Ekonomik, Sosyal Ve Politik Küreselleşmenin Küresel Güç Olmada Etkileri

22

Entropi Ve Maut Yöntemiyle Mena Ülkelerinin Petrol Ve Petrol Ürünleri Açısından Performanslarının Değerlendirilmesi

23

Ermeni İddialarına Destek İçin Kullanılan Bir Kaynak: New York Herald Gazetesi Muhabiri Rahip George H. Hepworth Ve Ermeni Olaylarına İlişkin Değerlendirmeleri

24

Eski Anadolu Türkçesi Dönemi Ait Bir Letaifname Örneği: Mecma'ül-Letaif

25

Etno Sembolcü Yaklaşımla Eurovision Şarkı Yarışmasına Bir Bakış

26

Genç Yetişkinlerin Evliliğe İlişkin Tutumları İle Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

27

Gülbaba’nın Balkan Bektâşîliğindeki Yeri Ve Feyznâme Adlı Eserinde Bektâşîlik-Hurûfîlik İzleri

28

Hartshorne, Doğal Egoizm Ve Kişisel Özdeşlik

29

Havayolu Yolcu Pazarının Fiyat Ve Zaman Duyarlılığı Temelinde Bölümlendirilmesi

30

Internet Kullanıcısı Tüketicilerin Yaşam Tarzlarının Belirlenmesine Yönelik Uygulama

31

İhtiyaçların Karşılanmasında Özürlü Tüketici Olmak: Perakende Sektöründe Uygulama

32

İmparatorluk Geçmişi Olan Avusturya Ve Macaristan’da Sağ Siyasi Partilerin İncelenmesi Ve Ötekileştirilen Müslümanlar

33

İngilizce Ders Kitaplarında Toplumsal Kurum Olarak Eğitim: Sosyal Ve Psikolojik Bir Değerlendirme

34b

İslam Hukuku Ve Günümüz Hukuku Karşılaştırmalarında Yöntem Sorunu

35

İslam Öncesi Türk Devletlerinde Ve Kutadgu Bilig’de Kadın Algısının Karşılaştırılması

36

İslamcı Hareketteki Siyasal Söyleminin Değişimi

37

İslami Bankacılık Ve Ekonomiye Etkileri

38

İslami Bankacılıkta Risk Faktörü

39

İş Ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Bağlamında İstihdam Politikaları

40

İttihad-I Anasır Düşüncesinin 1908 Meclis-İ Mebusan Yönetimine Yansıması

41

Kamu Yönetiminde İnsan Sorunsalı Ve İslami Çözüm Önerileri

42

Kariyer Tercihlerini Etkileyen Faktörler: İibf Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

43

Katolik Hristiyanlarin Ve Islamiyetin Okul Öncesi Din Egitimine Bakisi

44

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İdari Uyuşmazlıklarda İdari İşlemin Sebep Ve Maksat Unsurlarının Değerlendirilmesi

45

Kırgız Toplumunda Dinî Cemaatler Sorunu -Tebliğ (Davet) Cemaâti Özelinde-

46

Komitacılık, Balkan Komitacılığı Ve Türk Devlet Geleneğine Sirayeti

47

Konaklama İşletmelerinde İşten Ayrılma: Türkiye'de Son On Yılda Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme

48

Kritik Altyapıların Siber Güvenliğinin Çevre Açısından Önemi

49

Kurumsal Yönetişim Ve Bir Uygulama

50

Liselerde Türk Edebiyatı Öğretimine Farklı Yaklaşımlar

51

Makedonya Çalıklı Köyünde Geçiş Dönemlerinde Yapılan Uygulamalar

52

Manastırlı Bir Komitacı: Recep Zühtü Soyak Ve Faaliyetleri

53

Marksist Devlet Kuramı Üzerine Bir İnceleme

54

Middle Power Theory Literature: The Case Of South Korea

55

Modern Forms Of Islam İn The Caucasus

56

Muhalefet Kelimesinin Etimolojisi İle Türk Siyasal Kültürü Üzerine Bir İnceleme

57

Orta Asya Devletlerinin Fergana Vadisi Temelindeki Sınır Sorunları Ve Sorun Teşkil Eden Unsurlar: Kırgızistan, Özbekistan Ve Tacikistan

58

Ortaçağ'da Avrupa Kentleri Ve Komünlerin Ortaya Çıkışı

59

Ortaöğretimde Psikoloji: Kitap İçerik Çözümlemesi

60

Osmanlı Devletinin Balkanlarda Uyguladığı Hukuk Sistemi

61

Öğretmenlik Formasyon Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğretmenlikmesleğine İlişikin Tutumları

62

Önlisans Öğrencilerinin Yakın İlişkilerinde Akılcı Olmayan Düşünceleri İle Başa Çıkma Mekanizmaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

63

Örgütlerde Ayrımcılığa Dayalı Anlayıştan Farklılıkların Yönetimi Anlayışına Geçiş

64

Pazarlamada Karşılaşılan Etik Sorunlar (Kırgızistan Örneğinde)

65

Protectıng Human Rıghts In Kosovo And Expected Role From Turkey: Rıght To Informatıon, Medıa And Health Perspectıve

66

Ricardian Klasik Dış Ticaret Teorisi

67

Sivil Toplum Kuruluşlarının Günümüz Demokrasisinde Önemi : Azerbaycan Örneğinde

68

Siyaset Biliminin Bağımsız Kırgızistan’da Oluşumu (Gelişmesi)

69

Siyaset Felsefesi Bağlamında İktidar Ve Meşruiyet

70

Socıal Habıts And Patrıarchy In Palace Of Desıre By Naguıb Mahfouz

71

Sosyal Bilimlerde Eleştirel Düşünce Üzerine Kritik Bir Örnek; Şerif Mardin’in Nakşibendilik Tasavvuru

72

Sosyal Gerçekliğin Farklılığı Ve Temellendirme Problemi

73

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Ekseninde Kimyasallar Ve Atık Yönetimi

74

Şükreden Düşünme Ve Felsefe

75

Tarım Alanlarının Kullanımı Üzerine Bir İnceleme Orta İlçesi Örneği

76

The Cultural Hegemony İn Turkey

77

The European Unıon And Turkey In The Globalızıng New World Order

78

Therésé Raquin Ve Aşk-I Memnu Romanlarına Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım

79

To Be A Muslim İn Russia: The ‘New’ Experience Of The Crimean Tatars

80

Trt Yerli Çocuk Programlarında Çocukluğun İnşası

81

Türk Hukukunda Kadının Mağduru Olduğu Bir Suç Sonucu Gebe Kalması

82

Türkçe Ezan Ve Türkçe İbadet Üzerine Yapılmış Çalışmalara Metodolojik Yaklaşım

83

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kosova Türklerine Yönelik Politikaları

84

Türkiye’de 2000 Yılına Yönelik Olarak Yapılan Kent Nüfus Tahminleri Araştırmaları Üzerine

85

Türkiye'de Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Çalışmaları: 1923-1990

86

Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Değerlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

87

Ürün Algılanan Değeri Açısından Optisyenlik Müesseselerindeki Müşteri Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

88

Veysi Üskübi’nin Divan Şiirindeki Yeri Ve Önemi

89

Yönetici Desteği Çalışanları Örgüte Bağlar Mı?: Kamu Sektöründe Bir Uygulama

90

Yusuf Has Hacip'e Göre İnsan ve Toplum İlişkileri

91

Zenofobi Ve Öteki’nin Dikeni

92

Ziya Gökalp’de Balkanlar “Asker Duası”nın Edebi Bir Analizi